Statut szkoły

STATUT
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. St. Moniuszki w Zbąszyniu
2
I. Podstawa prawna
1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.
2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada
2015r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek.
3. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.
II. Postanowienia wstępne
1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława
Moniuszki w Zbąszyniu (używany skrót: PSM I ST. im. ST. Moniuszki w Zbąszyniu).
2. PSM I ST. im. ST. Moniuszki mieści się w Zbąszyniu przy ul. 17 Stycznia nr 69.
3. Organem prowadzącym PSM I ST. im. ST. Moniuszki w Zbąszyniu jest
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. Nadzór pedagogiczny na PSM I ST. im. ST. Moniuszki w Zbąszyniu sprawuje
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez specjalistyczną jednostkę
nadzoru pedagogicznego – Centrum Edukacji Artystycznej (CEA).
5. Uczniowie PSM I ST. im. ST. Moniuszki w Zbąszyniu realizują program szkoły
muzycznej I stopnia zgodnie z ramowym planem nauczania Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego i szkolnymi planami nauczania.
6. Szkoła prowadzi naukę gry na : fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli,
gitarze, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, rogu, tenorze, puzonie, tubie i perkusji
oraz instrumentach ludowych: koźle weselnym i ślubnym, sierszenkach, klarnecie Es,
skrzypcach ludowych i mazankach.
7. Szkoła nieodpłatnie użycza pomieszczenia Stowarzyszeniu Muzyków Ludowych na
cele statutowe.
III. Cele i zadania szkoły
1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu
realizuje następujące cele, określone w ustawie z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty,
po nowelizacji ustawy z 2004r. z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wydanych
na jej podstawie:
 rozbudzanie zamiłowanie uczniów do muzyki;
 zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym;
 przygotowywanie świadomych i wrażliwych odbiorców kultury;
 kształtowanie wrażliwości muzycznej i poczucia piękna;
 nauczanie podstaw gry na instrumencie;
 przygotowanie uczniów do publicznych występów estradowych;
 rozwijanie umiejętności muzykowania zespołowego;
 zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą o muzyce;
 przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia muzycznego;
 zapoznanie wychowanków z tradycją ludową i muzyczną Regionu Kozła;
 rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska
lokalnego, regionu i kraju;
 kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny,
w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
3
 dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie
z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów.
2. Szkoła realizuje powyższe cele poprzez:
 prowadzenie zajęć zgodnie z programami nauczania;
 stwarzanie możliwości uprawniania muzyki kameralnej zgodnie
z umiejętnościami, zainteresowaniami i możliwościami uczniów;
 organizowanie koncertów prezentujących osiągnięcia uczniów na wszystkich
etapach nauczania;
 zapewnienie uczestnictwa zdolnej młodzieży w konkursach, warsztatach
festiwalach i przeglądach;
 współdziałanie z placówkami kulturalno-oświatowymi i samorządem
lokalnym, Lokalną Grupą Działania Regionu Kozła, Lokalną Grupą Rybacką,
towarzyszeniem Muzyków ludowych, Stowarzyszeniem im. Jadwigi
Kaliszewskiej, Festiwalem Akademia Gitary
 organizowanie i współorganizowanie współorganizuje koncertów artystów
wykonawców różnych gatunków muzyki;
 organizowanie różnego typu warsztatów i przesłuchań.
IV. Organizacja procesu nauczania
1. Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie ramowego
planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły.
2. Organizacja roku szkolnego zawiera liczbę stanowisk pracy, ogólną liczbę zajęć
dydaktycznych przedmiotów, zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
3. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
prowadzone w systemie zajęć indywidualnych oraz klasowo – lekcyjnym;
godzina lekcyjna, zgodnie z ramowym planem nauczania trwa:
 30 minut dla zajęć indywidualnych w klasach I – III cyklu 6-cio letniego oraz
fortepianu dodatkowego,
 45 minut dla zajęć indywidualnych w klasach IV – VI cyklu 6-cio letniego, I –
IV cyklu 4. letniego oraz dla zajęć zbiorowych ogólnomuzycznych,
 15 minut na jednego ucznia dla akompaniamentu,
 45 minut zajęć zespołowych.
4. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych wynikających z organizacji szkoły
zatwierdza dyrektor.
5. Dzienniki lekcyjne prowadzone są w formie elektronicznej, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia
2016r. w sprawie sposobu Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 26 sierpnia 2016 r.w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
4
6. Obowiązkiem rodziców jest doprowadzenie dziecka na zajęcia i odebranie go po
zakończonych lekcjach. Podczas dłuższego czasu oczekiwania uczniów na zajęcia
i braku możliwości korzystania z biblioteki, z uwagi na godziny jej otwarcia,
uczniowie znajdują się pod opieką rodziców.
7. Opiekę nad uczniami podczas zajęć lekcyjnych sprawują nauczyciele prowadzący
zajęcia w danej klasie. Uczniowie w przerwach między zajęciami mogą korzystać z
biblioteki szkolnej, podczas jej godzin otwarcia ( godziny otwarcia biblioteki
znajdują się na stronie szkoły), gdzie pozostają pod opieką bibliotekarza. Z uwagi na
brak ujednoliconych przerw nauczyciele nie sprawują dyżurów na korytarzach
szkolnych.
8. Portier powinien bezzwłocznie zgłosić przełożonym przypadki incydentów agresji
lub niewłaściwego zachowania się ucznia. Portier ma obowiązek również zwracania
uwagi na osoby obce, znajdujące się na terenie szkoły ( do dyspozycji jest
monitoring szkolny).
9. Podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły opiekę nad
uczniami sprawuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.
10. Nauka w szkole odbywa się w dwóch cyklach: 6. letnim i 4.letnim.
11. Szkoła pracuje w systemie 5.-dniowym, w godzinach 8:00-20:00
12. Nauczyciele pracują w ramach dwóch sekcji: fortepianu, teorii i akordeonu,
oraz instrumentów dętych, smyczkowych, gitary, perkusji oraz instrumentów ludowych.
10. Szczegółowy tygodniowy rozkład obowiązkowych zajęć teoretycznych ustala
wyznaczony nauczyciel teorii i przedkłada do akceptacji Dyrektorowi Szkoły w terminie do
31 sierpnia każdego roku.
11. Szczegółowy tygodniowy rozkład zajęć indywidualnych ustala nauczyciel danego
przedmiotu i przedkłada do akceptacji Dyrektorowi Szkoły w terminie do 15 września
każdego roku.
12. W przypadku zmian w szczegółowym tygodniowym rozkładzie zajęć w ciągu roku
szkolnego, nauczyciel ma obowiązek poinformowania o tym Dyrektora Szkoły w terminie do
7 dni od dokonania zmiany.
13. Zasady zwiększania wymiaru godzin zajęć z instrumentu głównego, zespołu i zajęć
indywidualnych:
 decyzję o zwiększeniu wymiaru zajęć o 2/3 jednostki lekcyjnej z instrumentu
głównego dla uczniów szczególnie uzdolnionych, podejmuje Dyrektor Szkoły, z
uwzględnieniem możliwości finansowych i kadrowych Szkoły, na wniosek nauczyciela
prowadzącego dane zajęcia,
 decyzja o zwiększeniu wymiaru zajęć wymienionych w ust. 1 jest podejmowana na
okres nie dłuższy niż jeden rok szkolny;
 warunkiem zwiększenia wymiaru zajęć wymienionych w ust. 1 jest uzyskanie przez
ucznia co najmniej oceny bardzo dobrej z danych zajęć .
V. Organy szkoły
1. Organami szkoły są:
 Dyrektor Szkoły
5
 Rada Pedagogiczna
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
Każdy z organów Szkoły w przypadku zaistnienia sporu ma prawo do wystąpienia
o pomoc w jego rozstrzygnięciu do innego organu szkoły lub organu prowadzącego.
VI. Dyrektor szkoły
1. Powoływanie dyrektora szkoły.
Stanowisko dyrektora PSM I ST. im. ST. Moniuszki w Zbąszyniu powierza organ
prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2010 r.
2. Dyrektor Szkoły realizuje zadania zawarte w Karcie Nauczyciela oraz Ustawie
o Systemie Oświaty, a w szczególności:
 sprawuje funkcję kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w PSM I ST.
w Zbąszyniu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
 kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą PSM I ST.
w Zbąszyniu;
 dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe i racjonalne wykorzystanie;
 sprawuje nadzór pedagogiczny;
 reprezentuje PSM I ST. im. ST. Moniuszki w Zbąszyniu na zewnątrz;
 realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;
 wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa;
 przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym
pracownikom szkoły;
 zatwierdza tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć
dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych wynikających z organizacji
szkoły;
 występuje z wnioskami o odznaczenia i nagrody do organu nadzorującego dla
wszystkich pracowników szkoły (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej);
 Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań ściśle współpracuje z Radą
Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
 zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu
zawodowym;
 podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły oraz
skreślenia z księgi uczniów na wniosek rodzica;
 dyrektor szkoły jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
 dyrektor nie rzadziej niż dwa razy w roku przedstawia radzie pedagogicznej
wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły;
 działa na rzecz środowiska poprzez popularyzację muzyki.
3. Sprawując nadzór pedagogiczny dyrektor wykonuje w szczególności następujące
zadania:
6
 planuje, organizuje i przeprowadza badania wybranych zakresów działalności
dydaktycznej wychowawczej, opiekuńczej oraz innej statutowej działalności
szkoły;
 analizuje wyniki egzaminów i wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia
w szkole, a także podejmuje stosownie do potrzeb działania naprawcze lub
doskonalące w tym zakresie;
 wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich
do podejmowania innowacji pedagogicznych;
 dokonuje oceny pracy nauczyciela oraz oceny jego dorobku;
 zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycielom ubiegającym się
o kolejne stopnie awansu zawodowego, a także przydziela im opiekunów
stażu;
 powołuje i przewodniczy pracom komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o stopień awansu nauczyciela kontraktowego;
 nadaje lub odmawia nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi
stażyście;
 uczestniczy w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się odpowiednio o stopień awansu nauczyciela
mianowanego i dyplomowanego.
VII. Rada Pedagogiczna
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w PSM I ST.
im. ST. Moniuszki w Zbąszyniu.
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym
przedstawiciele Rady Rodziców.
3. Przewodniczący Rady Pedagogicznej może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady
zaprosić do uczestnictwa w jej posiedzeniu inne osoby.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor PSM I ST. im. ST. Moniuszki
w Zbąszyniu.
5. Przewodniczący Rady Pedagogicznej zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy
lub na wniosek:
 organu prowadzącego PSM I ST.
 organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej
 Rady Rodziców
6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i przedmiocie
obrad.
7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
i promowania uczniów w połowie I i II semestru oraz po zakończeniu roku szkolnego
oraz w miarę bieżących potrzeb.
8. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
 uchwala regulamin swojej działalności
 podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów
 podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego
7
 podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów, jeśli nie jest to
skreślenie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka
 ustala organizację doskonalenie zawodowe nauczycieli
 uchwala statut szkoły
9. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
 opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień
 opiniuje projekt finansowy szkoły
 opiniuje podjęcie w szkole działalności stowarzyszeń, których statutowym
celem jest działalność dydaktyczna i opiekuńcza lub zgodna z celami
statutowymi szkoły
 wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
 opiniuje pracę dyrektora przy ustaleniu jego oceny pracy
 opiniuje kandydatów na stanowisko kierownika sekcji
10. Dyrektor PSM I st. w Zbąszyniu wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej
w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa.
11. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
12. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum 1/2 członów
Rady.
13. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej.
14. Szczegółowe zasady działalności Rady pedagogicznej określa Regulamin Rady
pedagogicznej.
VIII. Rodzice
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.
W realizacji tego celu rodzicom przysługuje prawo do:
 znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie
i szkole
 znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
 rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania postępów
i przyczyn trudności w nauce
 uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia
swoich dzieci
 wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat
pracy Szkoły
2. W sprawach wychowania i kształcenia a w zwłaszcza znajomości zadań i zamierzeń
dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie organizowanie są w PSM I ST.
w Zbąszyniu zebrania rodziców.
3. O dokładnym terminie rodzice są informowani komunikatem dyrekcji lub nauczyciela
zapisanym w dzienniczku ucznia.
4. Spotkania ogólne z rodzicami odbywają się 3 razy w roku szkolnym, a ponadto,
w razie zaistniałej potrzeby, rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami
poszczególnych przedmiotów i Dyrektorem Szkoły w każdym czasie.
8
5. Informowanie rodziców o postępach ucznia odbywa się również poprzez
organizowanie popisów uczniów, audycji klasowych, lekcji otwartych, koncertów
ogólnoszkolnych.
6. W razie nagłej potrzeby skontaktowania się nauczyciela z rodzicami, Dyrektor Szkoły
ma prawo wezwać rodziców ucznia do Szkoły.
7. Nauczyciele mają obowiązek uczestniczenia w dniach otwartych w celu
skontaktowania się z rodzicami uczniów
IX. Rada Rodziców
1. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
3. Rada rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw PSM I ST.
w Zbąszyniu, w szczególności:
 uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy
szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym,
skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli
 jeżeli rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu
wychowawczego, program ten ustala dyrektor szkoły w porozumieniu
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. program ustalony przez
dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu wychowawczego przez
Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
 jeżeli zaistnieje w szkole potrzeba opracowania programu i harmonogramu
poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Rada Rodziców opiniuje
takowy
 Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez
dyrektora szkoły
 opiniuje podjęcie w szkole działalności stowarzyszeń, których statutowym
celem jest działalność dydaktyczna i opiekuńcza lub zgodna z celami
statutowymi szkoły
 je projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych, organizacyjnych
i wychowawczych w szkole
 ma prawo do opiniowania projektu Statutu Szkoły
 ma prawo do opiniowania projektu planu pracy szkoły
 uczestniczy w podejmowaniu decyzji ważnych dla społeczności szkolnej
X. Samorząd Uczniowski
1. Na wniosek uczniów w szkole może działać samorząd uczniowski.
2. Samorząd Uczniowski jest reprezentantem interesów uczniów PSM I ST. im. ST.
Moniuszki w Zbąszyniu.
3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie PSM I ST. w Zbąszyniu.
4. Skład organów samorządu oraz sposób wyboru jego członków określa Regulamin
Pracy Samorządu Uczniowskiego, który nie może być sprzeczny ze Statutem PSM I
ST. w Zbąszyniu.
5. Samorząd Uczniowski jest współorganizatorem życia w PSM I ST. w Zbąszyniu
w szczególności:
9
 podejmuje inicjatywy związane z działalnością PSM I ST. im. ST. Moniuszki
w Zbąszyniu umożliwiające rozwój i zaspokajanie zainteresowań uczniów
 organizuje, w porozumieniu z dyrektorem PSM I ST. w Zbąszyniu działalność
kulturalną i rozrywkową, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi
 wnioskuje do innych organów PSM I ST. w Zbąszyniu o pomoc w organizacji
podejmowanych przez siebie inicjatyw
 wnioskuje do dyrektora o wyznaczenie nauczyciela na jego opiekuna
 wyraża opinię o sprawach dotyczących organizacji pracy w PSM I ST.
w Zbąszyniu
 wyraża opinię o nauczycielach podlegających ocenie pracy na wniosek
dyrektora
 wnioskuje do RR o wyróżnienie szczególnie aktywnych członków Samorządu
 wyraża opinię o wszystkich ważnych dla życia PSM I ST. w Zbąszyniu
sprawach
XI. Kierownicy sekcji
1. W PSM I St. im. ST. Moniuszki w Zbąszyniu tworzy się stanowiska kierowników
sekcji:
 teorii, fortepianu i akordeonu
 instrumentów dętych, perkusji, instrumentów smyczkowych, gitary klasycznej
oraz instrumentów ludowych
2. Pracą sekcji kieruje nauczyciel któremu powierzono stanowisko kierownika.
3. Zadania sekcji:
 organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
 badanie wyników nauczania
 organizowanie koncertów szkolnych i pozaszkolnych
 przygotowanie i przeprowadzanie rekrutacji uczniów do klasy pierwszej
4. Do kompetencji kierownika sekcji należy:
 przydział bieżących zadań nauczycielom danej sekcji
 monitorowanie pracy nauczycieli danej sekcji
 kontrola dokumentacji szkolnej w ramach sekcji
 aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
 działanie na rzecz popularyzacji kultury w środowisku
 opieka merytoryczna nad stażystami i wspomaganie opiekunów stażów
 ustalanie harmonogramu przesłuchań i egzaminów
 uczestnictwo w komisjach egzaminacyjnych jako przewodniczący
 kierownik zdania te realizuje poza zajęciami dydaktycznymi, w ramach zniżki
godzin dydaktycznych (4 godziny tygodniowo)
XII. Rekrutacja uczniów
10
1. Nabór uczniów do szkoły przeprowadza się w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r., zgodnie z Regulaminem
przyjmowania uczniów do PSM I st. im. St. Moniuszki w Zbąszyniu.
XIII. Biblioteka
1. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczycieli i inni pracownicy PSM I
st. w Zbąszyniu.
2. Biblioteka wspomaga pracę dydaktyczną i wychowawczą.
3. Prowadzi edukację kulturalną uczniów. Pomaga w rozwijaniu ich osobistych
zainteresowań.
4. Służy doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.
5. Sposób korzystania ze zbiorów określa Regulamin biblioteki.
6. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
 gromadzenie i ewidencja zbiorów
 selekcja i porządkowanie zbiorów
 udostępnienie zbiorów
 działalność informacyjna
XIV. Uczniowie szkoły ich prawa i obowiązki
1. Uczniowie stają się podmiotem praw i obowiązków z chwilą zakwalifikowania
w poczet uczniów PSM I st. im. St. Moniuszki w Zbąszyniu.
2. Uczniowie mają prawo do:
 swobodnego wyrażania myśli i przekonań
 ochrony i poszanowania własnej godności bez względu na osiągane wyniki
w nauce
 poszanowania przekonań religijnych
 właściwej organizacji procesu kształcenia
 opieki wychowawczej i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
i psychicznej
 rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów
 sprawiedliwej, obiektywnej jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce
 pomocy w przypadku trudności w nauce
 korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętów, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki
3. Uczeń zobowiązany jest do:
 przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły
 systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu
szkoły
 przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli,
kolegów i innych pracowników szkoły
 dbałości o wspólne dobro ład i porządek w szkole
11
4. Skreślenie z listy uczniów następuje na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów
prawnych.
5. Uczeń, który w terminie do 14. dni od rozpoczęcia roku szkolnego, nie zgłosi się na
zajęcia i nie usprawiedliwi nieobecności, zostaje skreślony z listy uczniów.
6. W przypadku rezygnacji ucznia podczas pierwszych dwóch miesięcy roku szkolnego
można przyjąć ucznia z listy rezerwowych.
7. Przeniesienie ucznia do innego nauczyciela lub na inny instrument może nastąpić
w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców ucznia, za zgodą Rady Pedagogicznej,
jednak nie więcej niż raz w toku nauczania oraz jeżeli jest to podyktowane dobrem
dziecka.
XV. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów
1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów określa Rozporządzenie Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015r. r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
w publicznych szkołach artystycznych. Szczegółowe zasady sformułowane są
w dokumencie Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Zbąszyniu.
2. Za ponadprzeciętne wyniki w nauce, wyróżniającą grę na instrumencie, godne
reprezentowanie Szkoły na koncertach, konkursach, festiwalach lub innych imprezach
muzycznych, szczególną działalność artystyczną upowszechniającą kulturę muzyczną
w środowisku uczeń otrzymuje nagrodę w postaci:
 świadectwa promocyjnego lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem, pod
warunkiem uzyskania co najmniej średniej ocen 4,75, bardzo dobrej oceny z
instrumentu głównego
 ustnej pochwały udzielonej przez nauczyciela w obecności klasy;
 ustnej lub pisemnej pochwały udzielonej przez Dyrektora Szkoły;
 wniosku nauczyciela, w uzgodnieniu z Dyrektorem, do Rady Pedagogicznej
o przeniesienie ucznia na wyższy rok nauczania;
 wyróżnienia ucznia przez udział w koncercie;
 umieszczenia otrzymanego w konkursie dyplomu w specjalnie wyznaczonym
miejscu w Szkole oraz informacji na stronie internetowej Szkoły
 wpisaniu ucznia do kroniki szkolnej;
 nagrody rzeczowej;
 publicznie wręczonego dyplomu uznania.
3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić:
 każdy nauczyciel
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
12
4. Nagrody przyznaje:
 dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
 Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem i Radą Pedagogiczną
5. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym Statucie uczeń zostaje
ukarany:
 upomnieniem ustnym lub pisemnym dyrektora szkoły
 skreśleniem z listy uczniów
 skreśleniem z listy uczniów w przypadku dokonania poważnego wykroczenia
dyscyplinarnego po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego
 Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od kary lub prośba o jej
zawieszenie do Rady Pedagogicznej w terminie 7 dni
6. PSM I ST. w Zbąszyniu informuje opiekunów ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub
zastosowaniu wobec niego kary.
7. W czasie zajęć i przerw miedzy zajęciami uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela
prowadzącego zajęcia. Uczniowi nie wolno samowolnie opuszczać terenu szkoły.
8. Każdy uczeń lub opiekun jest zobowiązany poinformować innego nauczyciela
o przypadkach przemocy na terenie szkoły a także o każdym niebezpieczeństwie
i patologii.
XVI. Nauczyciele i inni pracownicy PSM I ST. w Zbąszyniu
1. PSM I ST. w Zbąszyniu zatrudnia nauczycieli oraz główną księgową, pracowników
administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania pracowników administracji i obsługi określają przepisy Kodeksu
Pracy.
3. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za wyniki i jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu
uczniów.
4. Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy KP oraz Karty Nauczyciela
(art. 87 ust 2), Statut i Regulamin PSM I ST. w Zbąszyniu oraz Rozporządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. Do zadań nauczyciela należy:
 dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego
 doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej
 wzbogacanie warsztatu pracy
 wspieranie rozwoju uczniów, ich zdolności i zainteresowań
 dbanie o pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny
 obiektywne i bezstronne ocenianie uczniów i ich sprawiedliwe traktowanie
 informowanie na początku roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych
i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów
 uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zebraniach rodziców
6. Nauczyciel ma prawo do:
 wyboru metod nauczania, środków dydaktycznych i programów nauczania
13
 zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły
 egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań
7. Nauczyciela zatrudnia dyrektor szkoły zgodnie z zasadami zawartymi w Karcie
Nauczyciela.
XVII. Postanowienia Końcowe
1. Szkoła używa pieczęci okrągłej z orłem i napisem o treści „Państwowa Szkoła
Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu„ oraz pieczęci urzędowej
(zgodnie z odrębnymi przepisami) o treści „Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Stanisława Moniuszki 64-360 Zbąszyń ul. 17 Stycznia nr 69 tel./fax (068) 38-66-
002, NIP 923-10-49-666”.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia
2011 r.
3. Szkoła jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
4. Działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I ST. im. ST. Moniuszki w Zbąszyniu
określa niniejszy Statut.
5. Zmiany i uzupełnienia Statutu mogą być wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej.
Statut Państwowej Szkoły Muzycznej I ST. im. St. Moniuszki w Zbąszyniu został
zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 31.marca 2008r.
Zmiany w Statucie zostały zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 18 grudnia
2013r.
Zmiany w Statucie zostały zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej 26 czerwca 2014r.
Zmiany w Statucie zostały zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej 14 stycznia 2016r.
Zmiany w Statucie zostały zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia
2016r.
Zmiany w Statucie zostały zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 1 września
2017r.

 

Statut szkoły w formie pdf znajduje się poniżej:

 

Statut PSM w Zbąszyniu