Statut szkoły

STATUT

 Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  im. St. Moniuszki w Zbąszyniu 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami
 2. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe
 4. Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”
 7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017r.
  w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych
 8. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2017r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne
 9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
  i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych
 10. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia6 kwietnia 2004r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
 11. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014r.w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
 12. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017r.w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2017r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozdział I

Przepisy wprowadzające

 • 1.
 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Zbąszyniu w myśl Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r.
  w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych jest szkołą muzyczną I stopnia sześcioletnim i czteroletnim cyklu kształcenia, w zależności od wieku ucznia. W ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin końcowy. Szkoła  daje podstawy zawodowego wykształcenia muzycznego.
 2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu (używany skrót: PSM I St. im. St. Moniuszki w Zbąszyniu).
 3. PSM I St. im. St. Moniuszki mieści się w Zbąszyniu przy ul. 17 Stycznia nr 69.
 4. Organem prowadzącym PSM I ST. im. ST. Moniuszki w Zbąszyniu jest
  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Krakowskie Przedmieście 15/17
  00-071 Warszawa
 5. Nadzór pedagogiczny na PSM I ST. im. St. Moniuszki w Zbąszyniu sprawuje
  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez specjalistyczną jednostkę nadzoru pedagogicznego – Centrum Edukacji Artystycznej (CEA) Brzozowa 35, 00-258 Warszawa.
 6. Uczniowie PSM I ST. im. ST. Moniuszki w Zbąszyniu realizują program szkoły muzycznej I stopnia zgodnie z ramowym planem nauczania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i szkolnymi planami nauczania.
 7. Nauka prowadzona jest w cyklu 4. letnim (kandydaci 9-16 lat) i 6.letnim (kandydaci 6- 9 lat).
 8. Szkoła prowadzi naukę gry na : fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, puzonie, tubie i perkusji oraz instrumentach ludowych: koźle weselnym i ślubnym, sierszenkach, klarnecie Es, skrzypcach ludowych i mazankach.
 9. Szkoła nieodpłatnie użycza pomieszczenia Stowarzyszeniu Muzyków Ludowych na cele statutowe.

 

Rozdział II

Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonania

 • 2.
 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu realizuje następujące cele, określone w ustawie z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty, po nowelizacji ustawy z 2004r. z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wydanych na jej podstawie:
 • rozbudzanie zamiłowanie uczniów do muzyki;
 • zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym;
 • przygotowywanie świadomych i wrażliwych odbiorców kultury;
 • kształtowanie wrażliwości muzycznej i poczucia piękna;
 • nauczanie podstaw gry na instrumencie;
 • przygotowanie uczniów do publicznych występów estradowych;
 • rozwijanie umiejętności muzykowania zespołowego;
 • zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą o muzyce;
 • przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia muzycznego;
 • zapoznanie wychowanków z tradycją ludową i muzyczną Regionu Kozła;
 • rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju;
 • kształcenie i wychowywanie  młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
 • udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej w sytuacji tego wymagającej, poprzez skierowanie do SPPP CEA.
 • pełnienie opieki nad uczniami podczas zajęć i wycieczek oraz imprez szkolnych i pozaszkolnych.
 • prowadzenie zajęć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 1. Szkoła realizuje powyższe cele poprzez:
 • prowadzenie zajęć zgodnie z programami nauczania;
 • stwarzanie możliwości uprawniania muzyki kameralnej zgodnie z umiejętnościami, zainteresowaniami i możliwościami uczniów;
 • organizowanie koncertów prezentujących osiągnięcia uczniów na wszystkich etapach nauczania;
 • zapewnienie uczestnictwa zdolnej młodzieży w konkursach, warsztatach festiwalach i przeglądach;
 • współdziałanie z placówkami kulturalno-oświatowymi i samorządem lokalnym, Lokalną Grupą Działania Regionu Kozła, Lokalną Grupą Rybacką, towarzyszeniem Muzyków ludowych, Stowarzyszeniem im. Jadwigi Kaliszewskiej, Festiwalem Akademia Gitary
 • organizowanie i współorganizowanie współorganizuje koncertów artystów wykonawców różnych gatunków muzyki;
 • organizowanie różnego typu warsztatów i przesłuchań.
 • umożliwienie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną SPPP CEA BSA, ul. Hejmowskiego 1, 61-736 Poznań
 • przekazywanie uczniom zasad bezpieczeństwa oraz promowanie zdrowego trybu życia

 

Rozdział III

Organy szkoły oraz ich kompetencje

 • 3.
 1. Organami szkoły są:
  • Dyrektor Szkoły
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski

 4.

Dyrektor Szkoły

 1. Stanowisko Dyrektora PSM I ST. im. ST. Moniuszki w Zbąszyniu powierza organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2010 r.
 2. Dyrektor Szkoły realizuje zadania zawarte w Karcie Nauczyciela oraz Ustawie o Systemie Oświaty, oraz Prawo Oświatowe, a w szczególności:
 • sprawuje funkcję kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w PSM I ST. w Zbąszyniu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
 • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą PSM I ST. w Zbąszyniu;
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
 • dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe i racjonalne wykorzystanie;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • reprezentuje PSM I ST. im. ST. Moniuszki w Zbąszyniu na zewnątrz;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;
 • wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa;
 • przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły;
 • zatwierdza tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych wynikających z organizacji szkoły;
 • występuje z wnioskami o odznaczenia i nagrody do organu nadzorującego dla wszystkich pracowników szkoły (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej);
 • Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań ściśle współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym;
 • podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły oraz skreślenia z księgi uczniów na wniosek rodzica lub w wyniku uchwały Rady Pedagogicznej
 • W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły lub placówki zastępuje go Wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska Wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.
 • Dyrektor Szkoły jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 • Dyrektor nie rzadziej niż dwa razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
 • działa na rzecz środowiska poprzez popularyzację muzyki.
 1. Sprawując nadzór pedagogiczny Dyrektor wykonuje w szczególności następujące zadania:
 • planuje, organizuje i przeprowadza badania wybranych zakresów działalności dydaktycznej wychowawczej, opiekuńczej oraz innej statutowej działalności szkoły;
 • analizuje wyniki egzaminów i wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, a także podejmuje stosownie do potrzeb działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie;
 • wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;
 • dokonuje oceny pracy nauczyciela oraz oceny jego dorobku;
 • zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycielom ubiegającym się o kolejne stopnie awansu zawodowego, a także przydziela im opiekunów stażu;
 • powołuje i przewodniczy pracom komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela kontraktowego;
 • nadaje lub odmawia nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi stażyście;
 • uczestniczy w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się odpowiednio o stopień awansu nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

 

 • 5.

Rada Pedagogiczna

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w PSM I St. im. St. Moniuszki w Zbąszyniu.
 2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Rady Rodziców.
 3. Przewodniczący Rady Pedagogicznej może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady zaprosić do uczestnictwa w jej posiedzeniu inne osoby.
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor PSM I St. im. St. Moniuszki
  w Zbąszyniu.
 5. Przewodniczący Rady Pedagogicznej zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek:
 • organu prowadzącego PSM I St.
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 • co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej
 • Rady Rodziców
 1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i przedmiocie obrad.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów w połowie I i II semestru oraz po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
 3. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
 • uchwala regulamin swojej działalności
 • podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów
 • podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych
 • podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów, jeśli nie jest to skreślenie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka
 • ustala organizację doskonalenie zawodowe nauczycieli
 • ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
 • zatwierdza plany pracy szkoły
 • uchwala statut szkoły
 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
 • opiniuje organizację pracy szkoły
 • opiniuje projekt finansowy szkoły
 • opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
 • opiniuje podjęcie w szkole działalności stowarzyszeń, których statutowym celem jest działalność dydaktyczna i opiekuńcza lub zgodna z celami statutowymi szkoły
 • opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora
 • opiniuje pracę Dyrektora przy ustaleniu jego oceny pracy
 • opiniuje kandydatów na stanowisko Kierownika Sekcji
 1. Dyrektor PSM I st. w Zbąszyniu wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.
 3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum ½ członów
 5. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu
 6. Szczegółowe zasady działalności Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

 

 

 

 • 6.

Rada Rodziców

 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły w liczbie 7 osób.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 3. Regulamin Rady Rodziców określa szczegółowo procedurę wyboru członków Rady Rodziców .
 4. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw PSM I st. w Zbąszyniu, w szczególności:
 • uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
 • jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, program ten ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu wychowawczego przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
 • W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.
 • jeżeli zaistnieje w szkole potrzeba opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Rada Rodziców opiniuje takowy
 • Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły
 • opiniuje podjęcie w szkole działalności stowarzyszeń, których statutowym celem jest działalność dydaktyczna i opiekuńcza lub zgodna z celami statutowymi szkoły
 • opiniuje projekty eksperymentów pedagogicznych wychowawczych w szkole
 • ma prawo do opiniowania projektu Statutu Szkoły
 • ma prawo do opiniowania projektu planu pracy szkoły
 • uczestniczy w podejmowaniu decyzji ważnych dla społeczności szkolnej

 

 • 7.

Samorząd Uczniowski

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie PSM I St. w Zbąszyniu.
 3. Skład organów samorządu oraz sposób wyboru jego członków określa Regulamin Pracy Samorządu Uczniowskiego, który nie może być sprzeczny ze Statutem PSM I st. w Zbąszyniu.
 4. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
 • zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 • podejmowania w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły działań z zakresu wolontariatu.
 1. Samorząd Uczniowski jest współorganizatorem życia w PSM I ST. w Zbąszyniu w szczególności:
 • podejmuje inicjatywy związane z działalnością PSM I ST. im. ST. Moniuszki w Zbąszyniu umożliwiające rozwój i zaspokajanie zainteresowań uczniów
 • organizuje, w porozumieniu z Dyrektorem PSM I ST. w Zbąszyniu działalność kulturalną i rozrywkową, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
 • wnioskuje do innych organów PSM I ST. w Zbąszyniu o pomoc w organizacji podejmowanych przez siebie inicjatyw
 • wnioskuje do Dyrektora o przydzielenie wybranego nauczyciela na jego opiekuna
 • wyraża opinię o sprawach dotyczących organizacji pracy w PSM I ST. w Zbąszyniu
 • wyraża opinię o nauczycielach podlegających ocenie pracy na wniosek Dyrektora
 • wnioskuje do RR o wyróżnienie szczególnie aktywnych członków Samorządu
 • wyraża opinię o wszystkich ważnych dla życia PSM I ST. w Zbąszyniu sprawach

 

 • 8.
 1. Każdy organ szkoły działa samodzielnie i podejmuje decyzje w granicach posiadanych kompetencji, zgodnie z prawem oświatowym i ze statutem szkoły.
 2. Współpraca organów szkoły odbywa się we wszystkich obszarach funkcjonowania szkoły, a w szczególności: w zakresie edukacji i wychowania, organizacji pracy szkoły, organizacji przestrzeni szkoły i terenu wokół niej.
 3. Relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 4. Współpraca odbywa się poprzez:
 • wzajemne informowanie – Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców są na bieżąco informowani przez Dyrektora o tym, co się dzieje w szkole i jakie są zamierzenia Dyrektora i Rady Pedagogicznej, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców informują szkołę o swoich potrzebach i zamierzeniach;
 • konsultacje – Dyrektor i Rada Pedagogiczna dają Samorządowi Uczniowskiemu
  i Radzie Rodziców możliwość wypowiedzenia się na temat planowanych działań i decyzji;
 • współdecydowanie – polega na pełnym partnerstwie pomiędzy Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców,
 1. Każdy organ powinien dążyć do jak najszybszego, polubownego rozstrzygania spornych spraw wewnątrz szkoły, kierując się zasadą obiektywizmu i z zachowaniem następujących zasad:
 2. Kluczowe problemy szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli poszczególnych organów;
 3. Każdy organ rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy swoimi członkami;
 4. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielami a rodzicami lub uczniami rozstrzyga Dyrektor Szkoły, który może w tym zakresie współpracować odpowiednio z przewodniczącym Rady Rodziców lub z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego;
 5. W przypadku braku porozumienia organów na poziomie szkoły, kompetencje do rozpatrzenia wszelkich sporów ma organ prowadzący szkołę, sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu przekazuje Dyrektor Szkoły.
 6. Dyrektor Szkoły przyjmuje i rozpatruje wnioski i skargi dotyczące nauczycieli
  i pracowników niepedagogicznych.

 

 

Rozdział IV

Organizacja pracy szkoły

 • 9.
 1. Szkoła pracuje w systemie 5.-dniowym, w godzinach 7:30-20:15
 2. Nauczyciele pracują w ramach dwóch sekcji: fortepianu, teorii i akordeonu,
  oraz instrumentów dętych, smyczkowych, gitary, perkusji oraz instrumentów ludowych.
 3. Nauka prowadzona jest w cyklu 4. letnim (kandydaci 9-16 lat) i 6.letnim (kandydaci 6- 9 lat).
 4. Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.
 5. Organizacja roku szkolnego zawiera liczbę stanowisk pracy, ogólną liczbę zajęć dydaktycznych przedmiotów, zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 6. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 7. Dzienniki lekcyjne prowadzone są w formie elektronicznej,
  zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 26 sierpnia 2016r.
 • 10.
 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie zajęć indywidualnych oraz klasowo – lekcyjnym; godzina lekcyjna, zgodnie z ramowym planem nauczania trwa:
 • 30 minut dla zajęć indywidualnych w klasach I – III cyklu 6-cio letniego oraz fortepianu dodatkowego,
 • 45 minut dla zajęć indywidualnych w klasach IV – VI cyklu 6-cio letniego, I – IV cyklu 4. letniego oraz dla zajęć zbiorowych ogólnomuzycznych,
 • 15 minut na jednego ucznia dla akompaniamentu,
 • 45 minut zajęć zespołowych.
 1. Nauczyciel przy układaniu planu uwzględnia 5 minutowe przerwy po każdych zajęciach lub 10 minut przerwy po dwóch jednostkach lekcyjnych (1,5 h zegarowej).
 2. Szczegółowy tygodniowy rozkład obowiązkowych zajęć teoretycznych ustala wyznaczony nauczyciel teorii i przedkłada do akceptacji Dyrektorowi Szkoły w terminie do 31 sierpnia każdego roku.
 3. Szczegółowy tygodniowy rozkład zajęć indywidualnych ustala nauczyciel danego przedmiotu i przedkłada do akceptacji Dyrektorowi Szkoły w terminie ustalonym corocznie przez Dyrektora Szkoły.
 4. W przypadku zmian w szczegółowym tygodniowym rozkładzie zajęć w ciągu roku szkolnego, nauczyciel ma obowiązek poinformowania o tym niezwłocznie Dyrektora Szkoły .
 5. Zajęcia realizowane są wg Programów Nauczania, opartych o podstawy programowe, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017r.
 6. Zasady zwiększania wymiaru godzin zajęć z instrumentu głównego, zespołu i zajęć indywidualnych:
 • decyzję o zwiększeniu wymiaru zajęć o co najwyżej 2/3 jednostki lekcyjnej z instrumentu głównego dla uczniów szczególnie uzdolnionych, podejmuje Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem możliwości finansowych i kadrowych Szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego dane zajęcia,
 • decyzja o zwiększeniu wymiaru zajęć wymienionych w ust. 1 jest podejmowana na okres nie dłuższy niż jeden rok szkolny;
 • warunkiem zwiększenia wymiaru zajęć wymienionych w ust. 1 jest uzyskanie przez ucznia co najmniej oceny bardzo dobrej z danych zajęć.
 • 11.
 1. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z sal do ćwiczeń na instrumentach. W tym czasie szkoła nie zapewnia opieki nad uczniami.
 2. Uczeń ma prawo do uczestniczenia w wycieczkach organizowanych przez szkołę. Zasady organizacji wycieczek określa Regulamin organizacji wycieczek i wyjazdów.
 3. Uczeń ma prawo korzystania z zajęć wspomagających z przedmiotu kształcenie słuchu.
 4. Nauczyciel prowadzący zajęcia może zaproponować uczniowi uzyskanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w SPPP CEA w Poznaniu.
 5. Opieka nad uczniami:
 • Szkoła nie bierze odpowiedzialności za doprowadzenie dziecka na zajęcia i pobyt
  w szkole po zakończonych zajęciach i pomiędzy nimi.
 • Uczeń ma możliwość oczekiwania na zajęcia w bibliotece, w czasie jej otwarcia.
 • Godziny otwarcia biblioteki znajdują się na drzwiach pomieszczenia oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły.
 • Podczas oczekiwania uczniów na zajęcia szkoła nie zapewnia opieki nad uczniami.
 • Opiekę nad uczniami podczas zajęć lekcyjnych sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie. Z uwagi na brak ujednoliconych przerw, nauczyciele nie sprawują dyżurów na korytarzach szkolnych.
 • Podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły, opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora.
 • Na terenie szkoły działa system monitoringu.
 • Portier powinien bezzwłocznie zgłosić przełożonym zauważone przypadki incydentów agresji lub niewłaściwego zachowania się ucznia.
 • Portier ma obowiązek również zwracania uwagi na osoby obce, znajdujące się na terenie szkoły.
 • 12.

Biblioteka

 1. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy PSM I st. w Zbąszyniu.
 2. Biblioteka wspomaga pracę dydaktyczną i wychowawczą.
 3. Prowadzi edukację kulturalną uczniów. Pomaga w rozwijaniu ich osobistych zainteresowań.
 4. Służy doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.
 5. Sposób korzystania ze zbiorów określa Regulamin biblioteki.
 6. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
 • gromadzenie i ewidencja zbiorów selekcja i porządkowanie zbiorów
  udostępnienie zbiorów
 • działalność informacyjna
 • współpraca na nauczycielami, uczniami i rodzicami
 • w razie potrzeby nawiązanie kontaktu z innymi bibliotekami
 • 13.

Współdziałanie z Urzędem Miasta i Gminy Zbąszyń i Starostwem Powiatowym

 1. Szkoła angażuje się w działalność na rzecz kultury poprzez:
  • organizację koncertów uczniów w środowisku
  • oprawę muzyczną uroczystości patriotycznych
  • współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie popularyzacji kultury muzycznej
  • działalność na rzecz opieki społecznej poprzez koncerty charytatywne
 2. Szkoła nieodpłatnie udostępnia salę koncertową na koncerty i inne ważne dla środowiska wydarzenia.

 

 

Rozdział V

Zakres działań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

 • 14.

Kierownicy Sekcji

 1. W PSM I st. im. St. Moniuszki w Zbąszyniu tworzy się stanowiska Kierowników Sekcji:
 • teorii, fortepianu i akordeonu
 • instrumentów dętych, perkusji, instrumentów smyczkowych, gitary klasycznej oraz instrumentów ludowych
 1. Pracą sekcji kieruje nauczyciel któremu powierzono stanowisko kierownika.
 2. Stanowisko kierownika powierza organ prowadzący, na wniosek Dyrektora Szkoły
  (po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej).
 3. Zadania sekcji:
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
 • badanie wyników nauczania
 • organizowanie koncertów szkolnych i pozaszkolnych
 • przygotowanie i przeprowadzanie rekrutacji uczniów do klasy pierwszej
 1. Do kompetencji Kierownika Sekcji należy:
 • przydział bieżących zadań nauczycielom danej sekcji
 • monitorowanie pracy nauczycieli danej sekcji
 • kontrola dokumentacji szkolnej w ramach sekcji
 • aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
 • działanie na rzecz popularyzacji kultury w środowisku
 • opieka merytoryczna nad stażystami i wspomaganie opiekunów stażów
 • ustalanie harmonogramu przesłuchań i egzaminów
 • uczestnictwo w komisjach egzaminacyjnych jako przewodniczący
 • kierownik zdania te realizuje poza zajęciami dydaktycznymi, w ramach zniżki godzin dydaktycznych (4 godziny tygodniowo).
 1. Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:
 • złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,
 • ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 57 ust. 2 w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli – bez wypowiedzenia,
 • złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 56 ust. 3; 50/120 ustawy Prawo Oświatowe.
 • w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.
 • 15.

Nauczyciele

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za wyniki i jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.
 2. Do zadań nauczyciela należy:
 • dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego
 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej
 • wzbogacanie warsztatu pracy
 • wspieranie rozwoju uczniów, ich zdolności i zainteresowań
 • dbanie o pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny
 • obiektywne i bezstronne ocenianie uczniów i ich sprawiedliwe traktowanie
 • informowanie na początku roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów
 • uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zebraniach rodziców
 • do poinformowania Dyrektora o przypadkach przemocy na terenie szkoły,
  a także o każdym niebezpieczeństwie i patologii
 1. Nauczyciel ma prawo do:
 • wyboru metod nauczania, środków dydaktycznych i programów nauczania
 • zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły
 • egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań
 1. Nauczyciela zatrudnia Dyrektor Szkoły zgodnie z zasadami zawartymi w Karcie Nauczyciela.
 • 16.

Pracownicy administracji i obsługi

 1. Obowiązki pracowników niebędących nauczycielami określa Regulamin Pracy Szkoły oraz szczegółowe zakresy czynności poszczególnych .

 

Rozdział VI

Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)

 • 17.
 1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015r. r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.
 2. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych.
 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do efektów kształcenia określonych w podstawie programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;
  • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;
  • dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
  • ustalanie ocen bieżących, śródrocznych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
  • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych;
  • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem ocen ustalanych w trybie egzaminu promocyjnego;
  • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  • promowanie uczniów.
 6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego ( do końca września) informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:
  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych, z których roczna ocena klasyfikacyjna jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego
  • o konsekwencjach otrzymania negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej
   z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych.
 7. Na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) nauczyciel jest zobowiązany uwzględnić zalecenia poradni psychologiczno- pedagogicznej.
 8. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 • 18.
 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
  • bieżące;
  • śródroczne
  • roczne;
 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 3. Nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę uczniowi i jego rodzicom.
 4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi
  i jego rodzicom.
 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w szkole przy obecności nauczyciela.
 • 19.
 1. Bieżące, śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach wg następującej skali:
  • STOPIEŃ CELUJĄCY 6 (25 punktów) otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował materiał znacznie wykraczający poza program nauczania obowiązujący w danej klasie;
   2. prezentuje bezbłędną technicznie grę, ciekawą również od strony muzycznej;
   3. pracuje systematycznie w ciągu roku i jest przygotowany na każdą lekcję;
   4. osiąga sukcesy w konkursach, przesłuchaniach lub wyjątkowo aktywnie uczestniczy w życiu szkoły
  • STOPIEŃ BARDZO DOBRY 5 (24-21 punktów) otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował zakres umiejętności i wiedzy określony w programie danej klasy,
   2. prezentuje bezbłędną technicznie grę, interesującą od strony muzycznej;
   3. pracuje systematycznie w ciągu roku i jest przygotowany na każdą lekcję;
   4. aktywnie uczestniczy w koncertach.
  • STOPIEŃ DOBRY 4 (20-16 punktów) otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował materiał nauczania obowiązujący w danej klasie w stopniu dobrym, z małymi niedociągnięciami;
   2. prezentuje grę poprawną pod względem technicznym i muzycznym;
   3. pracuje systematycznie z lekcji na lekcję;
  • STOPIEŃ DOSTATECZNY 3 (15-13 punktów) otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował dostatecznie materiał nauczania obowiązujący w danej klasie, który umożliwi mu dalszy rozwój techniczny i muzyczny; realizuje minimum programowe;
   2. prezentuje grę z małymi niedociągnięciami pod względem technicznym i muzycznym;
  • STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY 2 (12-11 punktów) otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował program z brakami, które uniemożliwiają dalszą edukację
   2. prezentuje grę z brakami technicznymi i muzycznymi
   3. w stopniu niezadowalającym pracuje na lekcjach i w domu
  • STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY 1 (10-0 punktów) otrzymuje uczeń, który:
   1. nie opanował minimum programowego przeznaczonego dla danej klasy;
   2. nie rokuje nadziei na dalszy rozwój techniczny i muzyczny;
   3. ma lekceważący stosunek do nauki.
 • 20.
 1. W protokołach przesłuchań i egzaminów z instrumentu głównego,
  stosowane są pełne oceny wraz z punktacją, wpisywane cyframi arabskimi.
 2. W ocenianiu bieżącym i półrocznym dopuszczalne są oceny z plusami i
 3. W klasyfikacji końcoworocznej stosujemy pełne stopnie bez plusów i minusów.
 4. Każdy uczeń powinien otrzymać przynajmniej 3 oceny bieżące w semestrze.
 5. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 • 21.
 1. Uczeń podlega klasyfikacji:
  • śródrocznej i rocznej;
  • końcowej.
 2. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu odpowiednio śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć, z których uczeń był zwolniony.
 3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego i końcowego.
 4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie ustalonym w kalendarzu roku szkolnego
 5. Klasyfikacja roczna:
  • ocena klasyfikacyjna z instrumentu głównego ustalana jest w trybie egzaminu promocyjnego, z wyłączeniem uczniów klas pierwszych, gdzie ocenę z instrumentu głównego wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia;
  • egzaminy promocyjne mają charakter zamknięty, tzn. odbywają się w obecności komisji egzaminacyjnej;
  • ocena z przedmiotów teoretycznych i zajęć zespołowych ustalana jest przez nauczyciela prowadzącego zajęcia i uwzględnia w klasyfikacji ocenę śródroczną, oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w II semestrze oraz udział w konkursach;
  • ocena z instrumentu dodatkowego ustalana jest przez nauczyciela prowadzącego zajęcia
 6. Na klasyfikację końcową, którą przeprowadza się w klasie programowo najwyższej składają się:
  • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz
  • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych
 7. O przewidywanej ocenie końcoworocznej, oraz terminie i warunkach jej poprawy nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) najpóźniej na  15 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej , z wyłączeniem przedmiotów, z których ocena będzie ustalona w trybie egzaminu promocyjnego.
  W przypadku oceny negatywnej (dotyczy wszystkich zajęć) nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)  w dzienniku elektronicznym lub pisemnie, na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
 8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
 • 22.
 1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji chóru na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 2. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców(opiekunów) lub pełnoletniego ucznia, może zwolnić ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć artystycznych, jeżeli uczeń zrealizował te zajęcia w szkole artystycznej w zakresie zgodnym z podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. Wówczas w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się ocenę klasyfikacyjną uzyskaną przez ucznia w klasie, w której zakończyła się realizacja danych zajęć edukacyjnych.
 • 23.
 1. Egzamin promocyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły artystycznej w składzie:
  • Dyrektor, Wicedyrektor lub Kierownik Sekcji jako przewodniczący komisji;
  • nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;
  • nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego w przypadku współprowadzenia zajęć z zespołu instrumentalnego;
  • nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin promocyjny przeprowadza się w formie praktycznej.
 3. Terminy egzaminów promocyjnych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Kierownikami Sekcji.
 4. Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się w stopniach według skali II pkt.6 bez plusów i minusów.
 5. Ocenę z egzaminu promocyjnego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne.
 6. Ocenę ustala się w wyniku dyskusji na zasadzie jednomyślności. W przypadku rozbieżności ocenę ustala się jako średnią z ocen proponowanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji i zaokrągla do pełnych stopni odpowiednio w górę – przy uzyskaniu co najmniej 0,5 stopnia albo w dół – przy uzyskaniu mniej niż 0,5 stopnia.
 7. Z egzaminu promocyjnego sporządza się protokół, zawierający nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, datę egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 8. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do tego egzaminu w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, do końca danego roku szkolnego.
 10. W przypadkach losowych lub zdrowotnych Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. W takim przypadku roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.
 11. Ocena klasyfikacyjna roczna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego jest ostateczna, przy czym uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że ocena ta została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia tej oceny nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 12. Laureat ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, otrzymuje odpowiednio z danych zajęć edukacyjnych artystycznych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. W przypadku zajęć edukacyjnych artystycznych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego, laureat jest jednocześnie zwolniony z tego egzaminu.
 13. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja, przy czym:
  • uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny;
  • Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych).
 14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły
  w składzie:

  • Dyrektor, Wicedyrektor lub Kierownik Sekcji jako przewodniczący komisji;
  • nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;
  • nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 15. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły publicznej do innego typu szkoły publicznej przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie:
  • Dyrektor, Wicedyrektor lub Kierownik Sekcji jako przewodniczący komisji;
  • nauczyciel danych zajęć edukacyjnych;
  • nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych
 16. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadnia egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, dołącza się pisemne prace ucznia lub krótką informację na temat wypowiedzi ucznia
 17. Formę i termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu, uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), jednak nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przy czym egzamin klasyfikacyjny z instrumentu głównego przeprowadza się w formie praktycznej, z przedmiotów teoretycznych – w formie pisemnej i ustnej.
 18. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 19. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
 20. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 21. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, w terminie od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, jednak nie później niż 2 dni robocze od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • 24.
 1. Egzaminu poprawkowego nie przeprowadza się w przypadku uzyskania przez ucznia negatywnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego.
 2. Decyzję o dopuszczeniu ucznia do egzaminu poprawkowego, na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, podejmuje Rada Pedagogiczna na rocznym zebraniu klasyfikacyjnym.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły do końca danego roku szkolnego.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, jednak nie później niż do końca września.
 5. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy przez ucznia.
 7. Przepisy pkt.32 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 8. Nauczyciel lub nauczyciele prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne mogą być zwolnieni z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach, wówczas Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole artystycznej następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 9. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły, nie później niż do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 10. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 11. O terminie egzaminu poprawkowego uczeń i jego rodzice zostają poinformowani co najmniej miesiąc przed datą przeprowadzenia egzaminu.

 

 • 25.
 1. Uczeń może uzyskać ocenę klasyfikacyjną wyższą niż przewidywana, jeżeli:
  • wszystkie jego nieobecności są usprawiedliwione;
  • na uzyskaną ocenę klasyfikacyjną miały wpływ wypadki losowe lub problemy zdrowotne;
  • wykazuje się aktywnością na zajęciach
 2. Ustalona roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona o jeden stopień wyżej, przy czym ostateczna ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej.
 3. Poprawa oceny musi nastąpić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż na ostatnich zajęciach przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 4. O sposobie sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia decyduje nauczyciel uczący danego przedmiotu.
 5. Przepisy pkt.43-46 nie dotyczą zajęć edukacyjnych, w których ocena ustalana jest w trybie egzaminu promocyjnego.
 • 26.

Uzyskanie promocji i ukończenie szkoły

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne:
  • wyższe od stopnia niedostatecznego ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem pkt. 2;
  • wyższe od stopnia dopuszczającego z instrumentu głównego i kształcenia słuchu,
 2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, spełniając warunki określone w pkt. 1 i 2
 3. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie danej klasy, biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia ucznia.
 4. Uczeń, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił wymogów określonych w pkt. 1 i 2 podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba, że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.
 5. Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie klasy wraz z uzasadnieniem składają na piśmie rodzice lub pełnoletni uczeń, nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 6. Rada Pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż w dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 7. Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez Radę Pedagogiczną zgody na powtarzanie przez ucznia klasy albo jej braku wraz z podaniem przyczyny.
 8. W ciągu cyklu kształcenia uczeń może powtarzać daną klasę tylko jeden raz
 9. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i  co najmniej ocenę bardzo dobrą z przedmiotu głównego otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 • 27.

Przypadki szczególne

 1. Rada Pedagogiczna na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, może wyrazić zgodę na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych dla danej klasy w szkolnym planie nauczania, w ciągu dwóch kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla danej klasy.
 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż do dnia 30 września danego roku szkolnego.
 3. Rada Pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 4. Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez Radę Pedagogiczną zgody na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat albo jej braku wraz z podaniem przyczyn.
 5. W przypadku wyrażenia zgody na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat, uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji tych zajęć
 6. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.
 7. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych artystycznych zajęciach edukacyjnych w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy.
 8. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
 9. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki, o którym mowa w § 5.
 10. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym .
 11. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia.
 12. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:
  • uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców;
  • rodzice niepełnoletniego ucznia;
  • nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia.
 13. Wniosek składa się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem nauczyciela przedmiotu głównego tego ucznia. Do wniosku, o którym mowa nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, dołącza opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.
 14. W przypadku, gdy uczeń ma realizować indywidualny tok nauki według indywidualnego programu nauki nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych artystycznych wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania ustalonego dla danej klasy.
 15. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, zasięga opinii Rady Pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 16. Dyrektor Szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
 17. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Zezwolenie to jest udzielane na czas określony.
 18. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły może on kontynuować indywidualny program lub tok nauki po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Szkoły, do której został przyjęty.
 19. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane artystyczne zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej w tej lub innej szkole albo na wybrane artystyczne zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.
 20. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z artystycznych zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może – na wniosek nauczyciela przedmiotu głównego lub innego nauczyciela uczącego ucznia – dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
 21. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.2)).

 

 

 

Rozdział VII

Uczniowie szkoły ich prawa i obowiązki

 • 28.
 1. Nabór uczniów do szkoły przeprowadza się w oparciu o Rozporządzenie Ministra
  Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r., zgodnie z Regulaminem przyjmowania uczniów do PSM I st. im. St. Moniuszki w Zbąszyniu.
 2. Uczniowie stają się podmiotem praw i obowiązków z chwilą zakwalifikowania w poczet uczniów PSM I st. im. St. Moniuszki w Zbąszyniu.
 3. Uczniowie mają prawo do:
 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań
 • ochrony i poszanowania własnej godności bez względu na osiągane wyniki w nauce
 • poszanowania przekonań religijnych
 • właściwej organizacji procesu kształcenia
 • opieki wychowawczej i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej
 • rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów
 • sprawiedliwej, obiektywnej jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce
 • pomocy w przypadku trudności w nauce
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętów, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki
 • korzystania z telefonów komórkowych podczas przerw
 1. Uczeń zobowiązany jest do:
 • przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły
 • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły
 • dbałości o wspólne dobro ład i porządek w szkole, w szczególności
  o instrumenty
 • podczas uroczystości szkolnych, koncertów, popisów, audycji klasowych, przesłuchań i egzaminów ubrać się w strój galowy
 • nie używania telefonów komórkowych podczas zajęć w szczególności zabronione jest nagrywanie lekcji bez wcześniejszego porozumienia
  z nauczycielem.
 • do poinformowania nauczyciela o przypadkach przemocy na terenie szkoły,
  a także o każdym niebezpieczeństwie i patologii.
 1. Podczas koncertów obowiązują następujące zasady zachowania:
 • telefony komórkowe należy wyciszyć
 • podczas prezentacji nie przemieszczamy się po sali i nie rozmawiamy
 1. Uczeń, który nie przestrzega postanowień statutu może zostać ukarany naganą ustną lub pisemną Dyrektora Szkoły.
 2. Karze podlegają:
 • przypadki agresji wobec innych uczniów lub pracowników szkoły
 • niszczenie mienia szkoły
 • kradzież
 1. Karę nadaje się pisemną decyzją Dyrektora Szkoły, z możliwością odwołania
  w terminie 14 dni.
 2. Decyzję otrzymują rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.
 3. Z wnioskiem o przyznanie kary może wystąpić do Dyrektora Szkoły każdy z organów szkoły.
 4. Uczeń może być nagrodzony za:
 • szczególne osiągnięcia w nauce,
 • aktywny udział w życiu szkoły
 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz
 • inne korzystne dla szkoły działania
 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić do Dyrektora Szkoły każdy organ szkoły
 2. Skreślenie z listy uczniów następuje na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Dyrektor na podstawie wniosku wydaje pisemną decyzję o skreśleniu ucznia.
 4. Uczeń, który w terminie do 14. dni od rozpoczęcia roku szkolnego, nie zgłosi się na zajęcia i nie usprawiedliwi nieobecności, zostaje skreślony z listy uczniów.
 5. Obowiązujące formy usprawiedliwienia nieobecności ucznia:
 • wiadomość poprzez dziennik elektroniczny
 • ustna informacja bezpośrednia lub telefoniczna od rodziców (prawnych opiekunów)
 • sms od rodzica lub prawnego opiekuna
 • pisemne usprawiedliwienie
 1. Uczeń może być zwolniony z lekcji przed czasem zakończenia, po wcześniejszym ustnym lub pisemnym zgłoszeniu tego faktu przez Rodzica. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
 2. W przypadku złego samopoczucia dziecka, Nauczyciel lub pracownik Szkoły w pierwszej kolejności ma obowiązek skontaktowania się z Rodzicami dziecka i niezwłocznie powiadamia o tym Dyrektora PSM. Jeśli nie można skontaktować się z Rodzicami Ucznia – Nauczyciel wzywa karetkę pogotowia, jeśli stan dziecka tego wymaga.
 3. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka Nauczyciel lub inny pracownik Szkoły ma obowiązek wezwać karetkę pogotowia, zapewnić dziecku bezpieczeństwo, a następnie zawiadomić Rodziców oraz Dyrektora Szkoły.
 4. W przypadku rezygnacji ucznia podczas pierwszych dwóch miesięcy roku szkolnego można przyjąć ucznia z listy rezerwowych.
 5. W przypadku nieusprawiedliwienia nieobecności ucznia, trwającej 14 dni, nauczyciel kontaktuje się z rodzicami (prawnymi opiekunami) telefonicznie. W razie braku możliwości kontaktu telefonicznego w tym terminie , szkoła wysyła pismo, informujące o możliwości skreślenia z listy uczniów. W przypadku braku rekcji rodzica (prawnego opiekuna) po odbiorze pisma skreślenie ucznia z listy następuje po 30 dniach nieusprawiedliwionej nieobecności.
 6. Przeniesienie ucznia do innego nauczyciela lub na inny instrument może nastąpić w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców ucznia, za zgodą Rady Pedagogicznej, jednak nie więcej niż raz w toku nauczania oraz jeżeli jest to podyktowane dobrem dziecka.

 

Rozdział VIII

Współpraca z rodzicami

 • 29.
 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają w sprawach wychowania i kształcenia uczniów. W realizacji tego celu rodzicom przysługuje prawo do:
 • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie
  i szkole
 • znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
 • rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania postępów i przyczyn trudności w nauce
 • uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci
 • wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy Szkoły
 1. W sprawach wychowania i kształcenia a w zwłaszcza znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie organizowanie są w PSM I ST. w Zbąszyniu zebrania rodziców.
 2. O dokładnym terminie rodzice są informowani komunikatem Dyrekcji lub nauczyciela poprzez dziennik elektroniczny, informację mailową lub dzienniczek ucznia.
 3. Spotkania ogólne z rodzicami odbywają się we wrześniu 1 raz w roku szkolnym. Kolejne zebrania organizowane są w miarę potrzeb. Zebrania organizowane są w szczególności po koncertach i popisach uczniów. Ponadto, w razie zaistniałej potrzeby, rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i Dyrektorem Szkoły w każdym czasie podczas pracy szkoły.
 4. Informowanie rodziców o postępach ucznia odbywa się również poprzez organizowanie popisów uczniów, audycji klasowych i koncertów ogólnoszkolnych.
 5. W razie nagłej potrzeby skontaktowania się nauczyciela z rodzicami, Dyrektor szkoły ma prawo wezwać rodziców ucznia do szkoły.

 

 

 

 

Rozdział IX

 Przepisy końcowe

 • 30.
 1. Szkoła używa pieczęci okrągłej z orłem i napisem o treści „Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu„ oraz pieczęci urzędowej (zgodnie z odrębnymi przepisami) o treści „Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki 64-360 Zbąszyń ul. 17 Stycznia nr 69 tel./fax (068) 38-66-002, NIP 923-10-49-666”.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017r.
 3. Szkoła jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I ST. im. ST. Moniuszki w Zbąszyniu określa niniejszy Statut.
 5. Zmiany i uzupełnienia Statutu mogą być wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej.

 

Tekst jednolity  Statutu został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 12 marca 2018r. 2017r.

Traci moc Statut z dnia 1 września 2017 r.

Statut szkoły w formie pdf znajduje się poniżej:

statut