nauczanie zdalne

         REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA
W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I st.
im. St. MONIUSZKI W ZBĄSZYNIU

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. u. z 2020 r., poz. 493)

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492)

 

I Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

 1. Podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanym  z zagrożeniem epidemicznym, nauka jest realizowana na odległość.
 2. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Przekazuje on uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań
  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.
 3. Podstawowym i obowiązkowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest e-dziennik https://mobireg.pl/psm-zba/
 4. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem dodatkowych materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności rekomendowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej.
 5. Nauczyciel może prowadzić również lekcje za pomocą odpowiednich platform, wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne.
 6. Nauczyciel ma za zadanie stale monitorować logowanie się uczniów i rodziców
  w dzienniku elektronicznym i odbieranie wiadomości, co uważane jest za korzystanie przez uczniów z zamieszczanych materiałów.
 7. Możliwość lub konieczność modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
 8. Szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony
  o inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość,
 9. Każdy nauczyciel korzystający z innych e-zasobów, zobowiązany jest przesłać taką informację do dyrektora szkoły (poprzez e-dziennik).

  II Obowiązki uczniów

 1. Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek, w razie trudności piszą do nauczyciela przedmiot.
 2. Odrabianie zadań i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe.
 3. Jeśli odrobione zadania mają być sprawdzone – uczniowie przesyłają je nauczycielom w sposób, który został wskazany przez nauczyciela:
  a) sposób podstawowy i obowiązkowy – tekst w wiadomości przesłanej do nauczyciela danego przedmiotu przez e-dziennik w module wiadomości,
  c) sposób możliwy – załącznik (tekst, zdjęcie, film itp.) przesłany na adres wskazany przez nauczyciela.
 4. Uczeń, który ze względu na  problemy techniczne, nie jest w stanie wykonać wymaganych zadań, ma obowiązek zgłoszenia tego nauczycielowi.
 5. Uczeń, który nie zgłosił problemów technicznych i nie wykonał zadanych prac może otrzymać ocenę niedostateczną.
 6. Wszystkie oceny powinny zostać wpisane do e-dziennika
 7. Nauczyciel przekazuje uczniom informację o prawidłowych rozwiązaniach i/ lub wskazuje, co zostało zrobione prawidłowo, a co wymaga poprawy i jak tę poprawę należy wykonać.
 8. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami.
 9. Dyrektor systematycznie monitoruje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami.
 10. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora poprzez e-dziennik, maila, wiadomość sms oraz poprzez komunikatory internetowe i w razie potrzeby bezzwłocznej odpowiedzi na informacje.

Możliwe jest przeprowadzanie zebrania rady pedagogicznej na odległość, za pomocą wyznaczonej przez dyrektora platformy komunikacyjnej (obecność nauczycieli podczas takiej rady pedagogicznej będzie sprawdzona poprzez odczytanie listy i zapisanie przez protokolanta obok nazwiska uczestnika obecności podczas takiego spotkania).

 1. V. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do:
  a) regularnego odnotowania tematu lekcji w każdym dniu wynikającym z planu lekcji, co będzie traktowane jako potwierdzenie obecności w pracy,
  b) odnotowania frekwencji w  e-dzienniku
  c) obecności na zebraniach rady pedagogicznej prowadzonych on-line

  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.