Regulamin wypożyczania instrumentów

Regulamin wypożyczania instrumentów muzycznych zakupionych

z projektu POIiŚ w PSM I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu.

 1. Z wypożyczenia instrumentów mogą korzystać:
 • Uczniowie
 • Nauczyciele
  Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. St. Moniuszki w Zbąszyniu
 • absolwenci uczęszczający na zajęcia orkiestry szkolnej lub zespołów w przypadku jeśli szkoła dysponuje wolnymi instrumentami
 1. Instrument przed wypożyczeniem jest wybierany przez nauczyciela prowadzącego;
 2. Zwrot instrumentu następuje w obecności nauczyciela, który stwierdza stan instrumentu po użytkowaniu;
 3. Dowodem wypożyczenia jest podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów) rewers.
 4. Wypożyczający kończący szkołę ma obowiązek zdać instrument do końca czerwca.
 5. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów, wypożyczający ma obowiązek zdać instrument i rozliczyć się w terminie 14 dni od daty rezygnacji lub w terminie 14 dni od otrzymania listu poleconego z informacją o skreśleniu decyzją Rady Pedagogicznej.
 6. Na życzenie szkoły wypożyczający zobowiązany jest zwrócić instrument.
 7. Wypożyczający instrument ponosi odpowiedzialność za utratę bądź uszkodzenie instrumentu co potwierdza podpisem na wypełnionym rewersie.
 8. W trakcie wypożyczenia wypożyczający dokonuje wymiany na własny koszt następujących elementów:
 • w instrumentach smyczkowych – strun, włosia i kalafonii do smyczków,
 • w instrumentach dętych – stroików do klarnetu i saksofonu, ustników do trąbki, puzonu
 • w instrumentach perkusyjnych – pałek,
 • w gitarach – strun,
 1. Powyższe akcesoria mogą być dofinansowane przez Radę Rodziców .
 2. O uszkodzeniu, kradzieży lub zaginięciu instrumentu użytkownik winien natychmiast zawiadomić nauczyciela.
 • w przypadkach niezawinionych przez Użytkownika koszt naprawy lub odkupienia może ponieść Szkoła
 • w przypadkach zawinionych koszt naprawy lub odkupienia ponosi Użytkownik.
 1. Wypożyczone instrumenty nie mogą generować dochodu.
 2. W sprawach nie objętych regulaminem stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Regulamin obowiązuje od 12 marca 2018r.